Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Promocionit dhe Komunikimit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural - kategoria: IV-a

  2. Specialist (Marrëdhënie me Jashtë), në Sektorin Juridik dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektorin e Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 11.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.