Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Inspektor në Sektorin e Monitorimit, në Drejtorinë e Inspektim-Kontrollit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Inxhinierike/ Mjedisi/ Natyrore)

  • Erjus Kamolli

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2021., ora 11:00, në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 2. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Mjedisor, në Drejtorinë e Inspektim-Kontrollit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Inxhinierike/ Mjedisi/ Natyrore/Një nga degët e Universitetit Bujqësor)

  • Besmir Stafa
  • Eneida Kullakshi
  • Erjus Kamolli
  • Florian Idrizaj
  • Krenar Islami
  • Lorena Deda

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 3. Inspektor në Sektorin e Inspektimit Mjedisor, në Drejtorinë e Inspektim-Kontrollit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Inxhinierike/ Mjedisi/ Natyrore/Një nga degët e Universitetit Bujqësor)

  • Besmir Stafa
  • Eneida Kullakshi
  • Erjus Kamolli
  • Florian Idrizaj
  • Krenar Islami
  • Lorena Deda

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 4. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Burimeve Natyrore (Ujrave), në Drejtorinë e Inspektim-Kontrollit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Inxhinierike/ Mjedisi/ Natyrore/ Shoqërore (Profili Gjeografi)/ Një nga degët e Universitetit Bujqësor)

  • Besmir Stafa
  • Eeda Moçka
  • Eneida Kullakshi
  • Erjus Kamolli
  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 15.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.