Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Projekteve me Thirrje të Traditës, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Kulturës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

  • Alida Shehi
  • Vjollca Dega

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.12.2020., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Projekteve me Thirrje të Traditës, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Kulturës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

  • Alida Shehi
  • Vjollca Dega

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.12.2020., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Programeve të Zhvillimit të Krijimtarisë Artistike dhe Leximit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Kulturës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

  • Alida Shehi
  • Griselda Rushanaj
  • Vjollca Dega

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.12.2020., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 28.12.2020. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.


Shënim:
Njoftim*Kandidati Griselda Rushanaj kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, në përfundim të shqyrtimit të ankesës së tij, administruar nga Institucioni pas njoftimit në faqen zyrtare, të rezultateve të verifikimit për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive.