Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Komunikimit dhe Shpërndarjes së Informacionit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik dhe Kontrollit, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike - kategoria III-b

  • Artid Hila
  • Estela Koka
  • Marilo Meta
  • Sara Qoshi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.10.2020, ora 10:00, online.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 20.10.2020. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.