Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Drejtor i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria III-b

  • Vullnet Gjolla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 12:00 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

 2. Drejtor i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria III-b

  • Dhimitraq Qorri
  • Valentina Duka

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 12:30 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 24.1.2020. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.