Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria III-b

  • Pranvera Lani
  • Satë Filipi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.12.2019, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - kategoria III-b

  • Adelina Dedja
  • Entela Xhakollari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.12.2019, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - kategoria III-b

  • Hnë Smakaj
  • Myzafer Bushaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.12.2019, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 3.1.2020. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.