Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Vlorë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Vlorë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 3. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Vlorë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 4. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Gjirokastër), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 5. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Gjirokastër), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 6. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Përmet), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 7. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Përmet), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 8. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Vlorë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 9. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Vlorë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 10. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Delvinë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 11. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Sarandë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 12. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Sarandë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 13. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Vlorë (Sarandë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 14. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Përmet), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 15. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Tepelenë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 16. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Tepelenë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

 17. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Gjirokastër (Tepelenë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 27.12.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.