Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Programimit dhe Publikimeve, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

  • Elisa Prendi
  • Vitore Gjonaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 11:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 2. Specialist në Sektorin e Hartografimit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

  • Vitore Gjonaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 3. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria IV-a

  • Aurora Ndoci
  • Tonin Prenga
  • Vitore Gjonaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2019, ora 12:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë
Vëmendje!! Duke filluar nga data 22.11.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.