Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kakavijë (Gjirokastër) - kategoria IV-a

  • Bedar Mustafaraj
  • Janul Lice

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 2. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kakavijë (Gjirokastër) - kategoria IV-a

  • Bedar Mustafaraj
  • Janul Lice

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 3. Doganier në Zyrën Doganore Qafë-Bote, në Degën Doganore Sarandë - kategoria IV-a

  • Janul Lice

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.8.2019, ora 12:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë
Vëmendje!! Duke filluar nga data 9.8.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.