Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Gjirokastër - kategoria IV-a

  • Esmeralda Kore

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2019, ora 11:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Lezhë - kategoria IV-a

  • Ilirjeta Reci

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2019, ora 11:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Dibër - kategoria IV-a

  • Artan Stermilli
  • Blerim Dibra

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 28.6.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.