Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Veterinar Kukës, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria IV-a

    • Bajram Peposhi

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

  2. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Veterinar Berat, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan - kategoria IV-a

    • Ilirjan Ramaj

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 14.6.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.