Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Doganier në Sektorin Doganor Ballsh, në Degën Doganore Fier- kategoria IV-a

  • Martin Lamaj 2. Doganier në Sektorin Doganor Ballsh, në Degën Doganore Fier- kategoria IV-a

  • Martin Lamaj 3. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Fier - kategoria IV-a

  • Arjontino Çuni
  • Martin Lamaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 13:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 4. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Qafë-Thanë- kategoria IV-a

  • Alban Çekrezi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 12:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 5. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Qafë-Thanë- kategoria IV-a

  • Eliod Shurdhaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 14:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 6. Doganier në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kakavijë (Gjirokastër) - kategoria IV-a

  • Eliod Shurdhaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.6.2019, ora 14:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 14.6.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.