Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier - kategoria: III-b

  • Alma Gjonaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2019, ora 11:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit Juridik, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - kategoria: III-b

  • Alma Allkja
  • Jetmir Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria: III-b

  • Alban Çekrezi
  • Alma Allkja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2019, ora 11:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Juridike, në Degën e Thesarit Tiranë - kategoria: IV-a

  • Alma Allkja
  • Aurora Saliasi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2019, ora 10:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 7.6.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.