Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor - kategoria: IV-b

  • Zeqir Zeqaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor - kategoria: IV-b

  • Zeqir Zeqaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Administratës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-b

  • Adelina Xhaja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 4. Specialist (arkiv/protokolli) në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit - kategoria: IV-b

  • Adelina Xhaja
  • Eriona Palushi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 5. Specialist (arkiv protokoll) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: IV-b

  • Adelina Xhaja
  • Eriona Palushi
  • Zeqir Zeqaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 6. Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: IV-b

  • Adelina Xhaja
  • Eriona Palushi
  • Zeqir Zeqaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05.11.2018, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 6.11.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.