Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist biotoksikolog (me grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Produkteve të Peshkut dhe Monitorimit të Molusqeve, në Departamentin e Mikrobiologjisë, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: III-b.

  2. Specialist kimist (me grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Analizave të PMB dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë, në Departamentin e Toksikologjisë dhe Monitorimit të Mbetjeve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 27.10.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.