Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Berat - kategoria: III-b

  • Armela Bitri
  • Rexhep Olldashi
  • Sheribiana Agalliu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë - kategoria: III-b

  • Alketa Qendro
  • Orjada Myrtaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë - kategoria: III-b

  • Alket Domeri

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier - kategoria: III-b

  • Eraldi Koçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - kategoria: III-b

  • Arta Ujka

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.8.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 1.9.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.