Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Lejeve Mjedisore, në Drejtorinë e Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

  • Edlira Shehu
  • Eleonora Shqina
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Mirushe Krashi
  • Olger Dhima

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Cilësisë së Mjedisit, në Drejtorinë e Gjendjes dhe Cilësisë së Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

  • Eleonora Shqina
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Mirushe Krashi
  • Rozana Bineri ( Anastasi )

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

  • Eleonora Shqina
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Mirushe Krashi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Lejeve Mjedisore, në Drejtorinë e Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - kategoria: IV-a

  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Mirushe Krashi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Fier - kategoria: IV-b

  • Brikena Luto
  • Fioralba Balilaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 6. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan - kategoria: IV-b

  • Gentian Tabaku

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 7. Specialist (për Lejet Mjedisore dhe VNM), në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan - kategoria: IV-b

  • Gentian Tabaku

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.8.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 28.8.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.