Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Inspektor i Parë në Drejtorinë e Investigimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: III-b

  • Arber Abazi
  • Bledar Loci
  • Ernis Xhelilaj
  • Harmito Kërtalli
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Nean Muçaj
  • Sadik Balliu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

 2. Inspektor i Parë në Drejtorinë e Investigimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: III-b

  • Arber Abazi
  • Bledar Loci
  • Ernis Xhelilaj
  • Harmito Kërtalli
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Nean Muçaj
  • Sadik Balliu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

 3. Inspektor i Parë në Drejtorinë e Investigimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: III-b

  • Arber Abazi
  • Bledar Loci
  • Ernis Xhelilaj
  • Harmito Kërtalli
  • Jonida Caushi (Bushgjokaj)
  • Nean Muçaj
  • Sadik Balliu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë
Vëmendje!! Duke filluar nga data 18.8.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.