Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Kukës - kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Veledin Korkuti 2. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Sarandë - kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Veledin Korkuti 3. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Dibër - kategoria: III-b

  • Blerim Dibra
  • Dorian Demiri
  • Mevlan Selmani
  • Veledin Korkuti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 13:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë - kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Gazmend Meço
  • Veledin Korkuti 5. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Gjirokastër - kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Veledin Korkuti 6. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër - kategoria: III-b

  • Arjeta Çukaj
  • Dorian Demiri
  • Elona Kruja
  • Veledin Korkuti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 11:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 7. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria: III-b

  • Bledar Loci
  • Dorian Demiri
  • Ersi Sinani
  • Gentian Palluqi
  • Sadete Kuqi
  • Servet Sula
  • Veledin Korkuti
  • Xhevahir Toçilla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 8. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria: III-b

  • Bledar Loci
  • Dorian Demiri
  • Ersi Sinani
  • Gentian Palluqi
  • Sadete Kuqi
  • Servet Sula
  • Veledin Korkuti
  • Xhevahir Toçilla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 9. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier- kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Elmira Elmazaj
  • Elton Xhafkollari
  • Veledin Korkuti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 10. Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier- kategoria: III-b

  • Dorian Demiri
  • Elmira Elmazaj
  • Elton Xhafkollari
  • Veledin Korkuti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.8.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.8.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.