Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: III-b

  • Ilir Ndoka

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: III-b

  • Erisa Shena
  • Petrit Ceveli
  • Rovena Tomcini

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: III-b

  • Eridona Ramallari
  • Flutjana Lekica

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

  • Altin Ballaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.6.2018, ora 10:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 12.6.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.


Shënim:
Pas vendimmarrjes së Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për përsëritjen e procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin "Përgjegjës i Sektorit Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - kategoria: III-b", njoftojmë se intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.07.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.