Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Shpenzimeve Vendore, në Degën e Thesarit Tiranë - Kategoria: IV-b

  • Aurora Saliasi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - Kategoria: IV-b

  • Edvin Rexhepi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

  • Alban Çekrezi
  • Gerando Skreli
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

  • Gerando Skreli
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria: IV-a

  • Alban Çekrezi
  • Erton Ademaj
  • Gerando Skreli
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 6. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria: IV-b

  • Andi Kodra

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 7. Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria: IV-b

  • Edvin Rexhepi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 11.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.