Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administrates Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulës, Standardeve dhe Kualifikimit, në Institutin e Zhvillimit të Arsimit- Kategoria: III-a

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Ngritje në detyrë ) aplikohet në të njëjtën kohë!


10/5/2017

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje paralele


15/5/2017

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Ngritje në detyrë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

- Analizon, zhvillon dhe rishikon dokumente të rëndësishme, si korniza kurrikulare, programet lëndore, standardet sipas fushave kurrikulare;
- Analizon, zhvillon dhe rishikon standardet e zhvillimit profesional të mësuesve dhe drejtuesve, vlerësimin e nevojave për zhvillim profesional, programet kombëtare dhe materialet mbështetëse për zhvillimin profesional të personelit arsimor;
- Kryen studime në fushën e hartimit dhe zhvillimit të kurrikulës dhe të zhvillimit profesional të mësuesve, duke sjellë përvojën më të mirë bashkëkohore;
- Harton dokumente kurrikulare dhe materiale mbështetëse për arsimin parauniversitar dhe kryen studime e pilotime për rishikimin e tyre, në përputhje me përparësitë e politikave arsimore në vend;
- Zhvillon kurrikulën kombëtare në bazë të analizës së nevojave dhe vlerësimit të kurrikulës ekzistuese;
- Zhvillon dhe boton dokumente të kurrikulës kombëtare, në marrëveshje me MAS, ku përfshihen manuale procedurale të zhvillimit të kurrikulës, metodologji vleresimi, standarde kombëtare në fushën e kurrikulës, standarde të fushave lëndore dhe ato të arritjes për nxënësit, etj;
- Monitoron cilësinë e zbatimit të kurrikulës në lloje, nivele e cikle të ndryshme shkollimi;
- Harton dhe menaxhon procedura pune që nxisin zhvillimin cilësor të veprimtarive dhe produkteve që përgatit kjo drejtori.

1 lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar brenda kategorisë III-a;
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë gradën shkencore "Doktor" në fushën e Shkencave të Natyrës/Shkencave të Edukimit. Edhe diplomat e nivelit "Master Shkencor" dhe "Bachelor" duhet të jenë të njëjtën fushë;
b- Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion;
c- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 10/5/2017

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 12/5/2017 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Departamenti i Administratës Publike për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Ligjin Nr. 80/2015, "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë";
- Njohuritë mbi Urdhrin Nr. 343, datë 19.08.2013, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për miratimin e dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar";
- Njohuritë mbi Kornizën Kurrikulare 2014 (http://izha.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/03/Korniza-Kurrikulare.pdf);
- Njohuritë mbi Udhëzimin Nr. 34 datë 11.09.2015, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për vlerësimin e nxënësve për kurrikulën me kompetenca";
- Njohuritë mbi Udhëzimin Nr. 26, datë 15.08.2014, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për zhvillimin profesional të mësuesve";
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 5 datë 22.02.2013, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për standardet e përgjithshme të mësuesit";
- Njohuritë "Për kartën e performacës së shkollës", miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, në datën 14.02.2014;
- Njohuritë mbi Rregulloren Nr. 336, datë 14.07.2011, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit", e ndryshuar.

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

2 Ngritja ne detyre

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e Departamentit të Administratës Publike, duke filluar nga data 25/5/2017


Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në kategorinë III/a-1, III-b, IV-a ose IV-b;
b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a- Të zotërojnë gradën shkencore "Doktor" në fushën e Shkencave të Natyrës/Shkencave të Edukimit. Edhe diplomat e nivelit "Master Shkencor" dhe "Bachelor" duhet të jenë të njëjtën fushë;
b- Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion;
c- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e ngritjes në detyrë duhet të bëhet brenda datës: 15/5/2017

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 25/5/2017 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 69/2012, "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Ligjin Nr. 80/2015, "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë";
- Njohuritë mbi Urdhrin Nr. 343, datë 19.08.2013, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për miratimin e dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar";
- Njohuritë mbi Kornizën Kurrikulare 2014 (http://izha.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/03/Korniza-Kurrikulare.pdf);
- Njohuritë mbi Udhëzimin Nr. 34 datë 11.09.2015, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për vlerësimin e nxënësve për kurrikulën me kompetenca";
- Njohuritë mbi Udhëzimin Nr. 26, datë 15.08.2014, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për zhvillimin profesional të mësuesve";
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 5 datë 22.02.2013, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "Për standardet e përgjithshme të mësuesit";
- Njohuritë "Për kartën e performacës së shkollës", miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, në datën 14.02.2014;
- Njohuritë mbi Rregulloren Nr. 336, datë 14.07.2011, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit", e ndryshuar.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, DAP do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.    Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen e Departamentit të Administratës Publike, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure:

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Departamentit të Administratës Publike duke filluar nga data:
25/5/2017