Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. Inspektor në Sektorin e Mbikëqyrjes së Operimit të Aeroporteve, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Aeroporteve , në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria III-b

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!


4/7/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje paralele


9/7/2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Pranim në shërbimin civil   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

- Kryen auditime mbi sistemin e menaxhimit të sigurisë së aeroportit (A-SMS) dhe kontrollon nëse implementimi është në përputhje me miratimin fillestar si edhe që çdo ndryshim madhor të shoqërohet përmes vlerësimit formal mbi ndikimet në siguri;
- Monitoron dhe identifikon të gjithë rreziqet potenciale lidhur me efektin që mund të kenë mbi mjetin ajror dhe performancën e sigurisë së aeroportit Sistemi i Menaxhimit të Riskut;
- Konfirmon përputhshmërinë mbi pjesët e aplikuara të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë;
- Kryen trajnime mbi programet e sigurisë së aeroportit/aerodromeve dhe zhvillimin dhe implementimin adekuat për të promovuar ndërgjegjësim dhe kompetencë për stafin;
- Kryen trajnimin e stafit të aeroportit mbi përgjegjësitë e tyre dhe licensimet sipas kërkesave;
- Siguron se organizatat e shpëtimit dhe zjarrfikëses së aerodromit si dhe personeli, pajisjet dhe fasilitetet janë në përputhje dhe të çertifikuar sipas kërkesave të ICAO-s;
- Teston dhe raporton rregullisht mbi ushtrimet e shpëtimit dhe fikjes së zjarrit dhe është i gatshëm për të dhënë ekspertizë nëse kërkohet;
- Mbikëqyr programet mbi: “Aerodrome Operational Services, Equipment & Installations” p.sh. “Bird hazard reduction - Apron management Services - Disabled Aircraft Removal - Ground Handling - Aerodrome Vehicle operations - Fencing - Safety Lighting” etj., dhe verifikon nëse janë në përputhje me rregulloret e parrezikshmërisë;
- Harton qarkore lidhur me parrezikshmërinë dhe rekomandime për operatorët ajror;
- Kontribuon në përgatitjen e rregullave të parrezikshmërisë së aeroportit;
- Kontrollon (auditon) zbatimin e sistemit të menaxhimit të sigurisë në aeroporte, që të jetë në përputhje me aprovimin e tij fillestar dhe që çdo ndryshim të jetë i shoqëruar nga një vlerësim formal i ndikimeve të tij në siguri;
- Kontrollon (auditon) sistemet e identifikimit të rrezikshmërisë dhe vlerësimit të riskut për të identifikuar dhe monitoruar të gjitha rreziqet e mundshme dhe vlerëson ndikimin e tyre mbi sigurinë e aeroportit, të avionëve dhe performancës së sigurisë, duke marrë masat përkatëse për eliminimin apo reduktimin e tyre;
- Kontrollon (auditon) programet e trajnimit, zhvillimit të aerodromeve si dhe zbatimin dhe përshtatshmërinë e tyre, për të nxitur ndërgjegjësimin dhe kompetencën e stafit të sigurisë së aeroportit;
- Kontrollon (auditon) që stafi i lidhur me sigurinë e aeroportit të jetë i trajnuar dhe kompetent për punën që u kërkohet të kryejnë dhe të licensuar në mënyrën e duhur nëse kërkohet;
- Kontribuon në përgatitjen e rregullave të sigurisë së aeroportit.

1 lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a - Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive);
b - Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c - Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Profesional" në Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Mekanike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 2 vite përvojë pune në fushën e aviacionit;
c - Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:
1- Do të bëhet online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijimësi udhëzimet online në linkun më poshtë:

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

2- Në përfundim të aplikimit online, dokumentat e përmendura më sipër, së bashku me një kërkesë ku ju specifikoni pozicionin ku dëshironi të konkuroni, duhet të dorëzohen pranë institucionit që ka pozicionin vakant për të cilin ju aplikoni.

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 6/7/2020 , njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në faqen zyrtare të internetit te DAP, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të internetit të institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2008/12/22/10040);
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10233, datë 11.02.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2010/02/11/10233);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 130, datë 09.11.2012, "Për miratimin e rregullores për certifikimin dhe regjistrimin e aerodromeve civile në Republikën e Shqipërisë si dhe detyrimet dhe përgjegjësitë e operatorëve të aerodromeve" (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/01/09/130);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 122, datë 12.03.2019, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë” (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/03/12/122);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 173, datë 12.04.2019, "Për miratimin e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në Aviacionin Civil në Republikën e Shqipërisë" (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/04/12/173);
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 3, datë 07.02.2011, "Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil", i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/02/07/3);
- Njohuritë mbi "Safety Management System" (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/management-system-assessment-tool).

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në faqen zyrtare të internetit te DAP, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të internetit të institucionit

2 Pranim në shërbimin civil


   Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen e Departamentit të Administratës Publike, duke filluar nga data 18/9/2020


2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:
a - Të jetë shtetas shqiptar;
b - Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c - Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d - Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e - Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f - Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Profesional" në Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Mekanike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 2 vite përvojë pune në fushën e aviacionit;
c - Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.
2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës: 9/7/2020

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 18/9/2020 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2008/12/22/10040);
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10233, datë 11.02.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/ligj/2010/02/11/10233);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 130, datë 09.11.2012, "Për miratimin e rregullores për certifikimin dhe regjistrimin e aerodromeve civile në Republikën e Shqipërisë si dhe detyrimet dhe përgjegjësitë e operatorëve të aerodromeve" (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2012/01/09/130);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 122, datë 12.03.2019, “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë” (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/03/12/122);
- Njohuritë mbi Urdhërin nr. 173, datë 12.04.2019, "Për miratimin e rregullores për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në Aviacionin Civil në Republikën e Shqipërisë" (http://qbz.gov.al/eli/urdher/2019/04/12/173);
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 3, datë 07.02.2011, "Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil", i ndryshuar (http://qbz.gov.al/eli/udhezim/2011/02/07/3);
- Njohuritë mbi "Safety Management System" (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/management-system-assessment-tool).

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c - Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen e Departamentit të Administratës Publike, për fazat e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;
Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Departamentit të Administratës Publike duke filluar nga data
18/9/2020