Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administrates Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Sigurisë në Operim dhe Vlefshmërisë Ajrore, në Autoritetin e Aviacionit Civil - Kategoria: II-b

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Ngritje në detyrë ) aplikohet në të njëjtën kohë!


23/11/2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje paralele


28/11/2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Ngritje në detyrë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

- Menaxhon dhe kryen ndarjen e detyrave në sektorë, dhe ndjek realizimin e tyre, sipas parashikimeve në planin vjetor të punës;
- Siguron që funksioni thelbësor i DMSOVA, në lidhje me mbikëqyrjen e parrezikshmërisë në operim, kryhet në mënyrën e duhur;
- Bën rekomandime për marrje masash korrigjuese ose ndëshkuese kur është e nevojshme;
- Zbaton parimet e menaxhimit të sigurisë në DMSOVA për të maksimizuar sigurinë duke bërë ndërhyrje në kohën e duhur;
- Vazhdimisht monitoron zhvillimet e ICAO-s, Rregulloret Europiane dhe Kombëtare që kanë të bëjnë me parrezikshmërinë në operim në mënyrë që t’i paraprihet implementimit në kohën e duhur;
- Paraqet për procedim të mëtejshëm projektet rregullatore për fushën e parrezikshmërisë së operimeve;
- Siguron vazhdueshmërinë e vlefshmërisë së privilegjeve të operatorëve;
- Merr masat e përshtatshme për vizitat standartizuese apo vlerësuese nga ICAO, ECAA, EASA etj;
- Koordinohet me EASA-n dhe ICAO-n për qëllim të zbatimit të standardeve në mënyrë të harmonizuar;
- Harton programin vjetor të trajnimeve për stafin e Drejtorisë dhe ja paraqet Drejtorit Ekzekutiv për miratim;
- Ndjek në vazhdimësi hartimin, mirëmbajtjen dhe implementimin e manualit të procedurave për drejtorinë;
- Bën miratimin e manualeve të operatorëve ajror, manualeve të organizatave të mirëmbajtjes dhe të organizatave të menaxhimit të vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore, dhe certifikimin e personelit
të përfshirë në to;
- Miraton lëshimin e certifikatave të avionëve si Certifikata e Vlefshmërisë Ajrore, Certifikata e Rishikimit të Vlefshmërisë ajrore, Leja e Fluturimit (PtF), specifikimet operacionale të Operatorëve Ajrore dhe
specifikimet teknike të organizatave të mirëmbajtjes dhe të menaxhimit të vlefshmërisë ajrore;
- Në bashkëpunim me përgjegjësit e sektorëve përgatit materialet për Drejtorin Ekzekutiv për miratimin e operatorëve ajror, organizatave të mirëmbajtjes, organizatave të menaxhimit të vazhdueshmërisë
së vlefshmërisë ajrore, regjistrimin e avionëve në regjistrin Aeronautik të AAC-së etj;
- Në funksion të rezultateve të auditimeve/inspektimeve, bën rekomandime për marrje masash ndëshkuese kur është e nevojshme;
- Bën koordinimin e aktiviteteve për funksione të ndryshme brenda DMSOVA për të siguruar zbatimin efektiv të detyrave të ngarkuara;
- Vepron si koordinator i AAC-së me EASA-n për problemet e operimit ajror dhe vazhdueshmërisë së menaxhimit të vlefshmërisë ajrore;
- Këshillon Drejtorin Ekzekutiv për çdo çështje që mund të ndikojë në parrezikshmërinë e operimit.

1 lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b;
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Shkenca Inxhinierike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në sektorin publik ose privat;
c - Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (të vërtetuar me çertifikatë) ose diplomë të lëshuar nga universitete me gjuhë bazë anglishten.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 23/11/2019

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 26/11/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Departamenti i Administratës Publike për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10233, datë 11.02.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 3, datë 07.02.2011, "Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil", i ndryshuar (http://www.aac.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Udh%C3%ABzimi-i-Ministrit-t%C3%AB-Transportit-
Nr.-3-dat%C3%AB-07022011.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin e Ministrit nr. 110, datë 02.10.2012, "Për miratimin e rregullores mbi vlefshmërinë ajrore të produkteve, pajisjeve aeronautike dhe pjesëve të avionëve, si dhe për miratimin e organizatave dhe
personelit të përfshirë në këto detyra" (http://www.aac.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Urdhri-i-Ministrit-t%C3%AB-Transportit-Nr.110-dat%C3%AB-02102012-1.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 113, datë 12.10.2012, "Për miratimin e rregullores “Për regjistrimin e avionëve civilë shqiptarë”;
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 151, datë 09.04.2014, "Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore", i ndryshuar (http://www.aac.gov.al/wp-
content/uploads/2017/03/UM.151-K%C3%ABrkesat-teknike-dhe-procedurat-administrative-p%C3%ABr-operimet-ajrore-Fl.zyrtare58-2014.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 262, datë 28.06.2019, "Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil" (http://www.aac.gov.al/wp-
content/uploads/2019/09/FZ-UM_-262-date_-28.06.2019.pdf).

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

2 Ngritja ne detyre

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e Departamentit të Administratës Publike, duke filluar nga data 6/12/2019


Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a - Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III-a ose III-a/1;
b - Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c - Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Shkenca Inxhinierike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në sektorin publik ose privat;
c - Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (të vërtetuar me çertifikatë) ose diplomë të lëshuar nga universitete me gjuhë bazë anglishten.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e ngritjes në detyrë duhet të bëhet brenda datës: 28/11/2019

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 6/12/2019 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10040, datë 22.12.2008, “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10233, datë 11.02.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, i ndryshuar;
- Njohuritë mbi Udhëzimin nr. 3, datë 07.02.2011, "Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil", i ndryshuar (http://www.aac.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Udh%C3%ABzimi-i-Ministrit-t%C3%AB-Transportit-
Nr.-3-dat%C3%AB-07022011.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin e Ministrit nr. 110, datë 02.10.2012, "Për miratimin e rregullores mbi vlefshmërinë ajrore të produkteve, pajisjeve aeronautike dhe pjesëve të avionëve, si dhe për miratimin e organizatave dhe
personelit të përfshirë në këto detyra" (http://www.aac.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Urdhri-i-Ministrit-t%C3%AB-Transportit-Nr.110-dat%C3%AB-02102012-1.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 113, datë 12.10.2012, "Për miratimin e rregullores “Për regjistrimin e avionëve civilë shqiptarë”;
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 151, datë 09.04.2014, "Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore", i ndryshuar (http://www.aac.gov.al/wp-
content/uploads/2017/03/UM.151-K%C3%ABrkesat-teknike-dhe-procedurat-administrative-p%C3%ABr-operimet-ajrore-Fl.zyrtare58-2014.pdf);
- Njohuritë mbi Urdhrin nr. 262, datë 28.06.2019, "Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil" (http://www.aac.gov.al/wp-
content/uploads/2019/09/FZ-UM_-262-date_-28.06.2019.pdf).

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, DAP do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.    Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen e Departamentit të Administratës Publike, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure:

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Departamentit të Administratës Publike duke filluar nga data:
6/12/2019