Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administrates Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Koordinator në Njësinë e Burimeve Kombëtare për Zhvillim, në Departamentin e Administrimit, Transparencës dhe Antikorrupsionit, në Kryeministri - Kategoria: II-b

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Ngritje në detyrë ) aplikohet në të njëjtën kohë!


13/12/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje paralele


18/12/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Ngritje në detyrë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

- Përgjegjës për inventarizimin e proceseve të krijimit të dijes në nivel qendror dhe vendor;
- Përgjegjës për monitorimin e rrjeteve dhe institucioneve shkencore dhe të prodhimit të dijes në vend dhe në diasporë;
- Përgjegjës për hartim indikatorësh dhe politikash mbi shfrytëzimin e dijeve për zhvillimin ekonomik të vendit;
- Përgjegjës për monitorimin e politikave të arsimit profesional dhe të barazisë gjinore;
- Përgjegjës për monitorimin e zbatimit të reformës në arsimin e mesëm dhe të lartë;
- Përgjegjës për monitorimin e kushteve të pavarësisë, transparencës dhe konkurrueshmërisë së institucioneve të prodhimit të dijes;
- Mbështet departamentin në përpilimin e politikave për zhvillim ekonomik të qendrueshëm.

1 lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b;
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Telekomunikacioni, Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;.
b- Të kenë të paktën 4 vite përvojë pune në pozicione të mesme drejtuese, në administratën publike, në fushën e politikave zhvillimore, politikave të arsimit të lartë dhe arsimit profesional;
c- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 13/12/2018

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 15/12/2018 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Departamenti i Administratës Publike për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuri mbi arsimin, politikat e qeverisë dhe nevojat për burime njerëzore (https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2017/11/PROGRAMI.pdf;
http://www.arsimi.gov.al/arsimi-dhe-shkenca/ http://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2017/09/SKZHI_draft_per_konsultim_Tematik-_Investimi_ne_kapitalin_njerzor.pdf);
- Politikat e transparencës dhe derregullimit për arsimin, shoqëritë publike dhe fondet e zhvillimit (http://www.arsimi.gov.al/programi-i-transparences-6);
- Programet kombëtare dhe ndërkombëtare që ofrojnë mundësi bashkëpunimi në fushën e dijes dhe mbeshtesin arsimin dhe ligjet kombëtare për dijen:
(www.akkshi.gov.al; http://www.arsimi.gov.al/fondi-ekselences/; http://www.arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/; https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm ;
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en; http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html reference=EPRS_ATA(2017)603936
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm; https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-committee/#; https://scar-europe.org/
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=esfri; https://era.gv.at/directory/25; https://era.gv.at/directory/35 ;https://era.gv.at/directory/146
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=eric; https://euraxess.ec.europa.eu/; https://www.cost.eu/; http://www.eurekanetwork.org/ ;http://wbc-inco.net/index.html
http://ec.europa.eu/cip/; http://www.cei.int/; http://archives.esf.org/home.html; https://een.ec.europa.eu/ ;https://www.knowledge-economy.net/
- Institucionet dhe ligjet kombëtare për dijen ( http://www.arsimi.gov.al/institucionet-ne-varesi/ ; http://www.arsimi.gov.al/drejtorite-arsimore-rajonale/ ; http://www.arsimi.gov.al/category/ligje/ ;
http://www.arsimi.gov.al/category/vkm);
- Prioritetet që burojnë nga procesi i Integrimit Evropian (http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/12-2017.pdf).


1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

2 Ngritja ne detyre

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e Departamentit të Administratës Publike, duke filluar nga data 28/12/2018


Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III-a ose III-a/1;
b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë".

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Inxhinieri Telekomunikacioni, Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;.
b- Të kenë të paktën 4 vite përvojë pune në pozicione të mesme drejtuese, në administratën publike, në fushën e politikave zhvillimore, politikave të arsimit të lartë dhe arsimit profesional;
c- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e ngritjes në detyrë duhet të bëhet brenda datës: 18/12/2018

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 28/12/2018 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
- Njohuri mbi arsimin, politikat e qeverisë dhe nevojat për burime njerëzore (https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2017/11/PROGRAMI.pdf;
http://www.arsimi.gov.al/arsimi-dhe-shkenca/ http://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2017/09/SKZHI_draft_per_konsultim_Tematik-_Investimi_ne_kapitalin_njerzor.pdf);
- Politikat e transparencës dhe derregullimit për arsimin, shoqëritë publike dhe fondet e zhvillimit (http://www.arsimi.gov.al/programi-i-transparences-6);
- Programet kombëtare dhe ndërkombëtare që ofrojnë mundësi bashkëpunimi në fushën e dijes dhe mbeshtesin arsimin dhe ligjet kombëtare për dijen:
(www.akkshi.gov.al; http://www.arsimi.gov.al/fondi-ekselences/; http://www.arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/; https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm ;
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en; http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html reference=EPRS_ATA(2017)603936
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm; https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/european-research-area-innovation-committee/#; https://scar-europe.org/
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=esfri; https://era.gv.at/directory/25; https://era.gv.at/directory/35 ;https://era.gv.at/directory/146
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=eric; https://euraxess.ec.europa.eu/; https://www.cost.eu/; http://www.eurekanetwork.org/ ;http://wbc-inco.net/index.html
http://ec.europa.eu/cip/; http://www.cei.int/; http://archives.esf.org/home.html; https://een.ec.europa.eu/ ;https://www.knowledge-economy.net/
- Institucionet dhe ligjet kombëtare për dijen ( http://www.arsimi.gov.al/institucionet-ne-varesi/ ; http://www.arsimi.gov.al/drejtorite-arsimore-rajonale/ ; http://www.arsimi.gov.al/category/ligje/ ;
http://www.arsimi.gov.al/category/vkm);
- Prioritetet që burojnë nga procesi i Integrimit Evropian (http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/12-2017.pdf).

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, DAP do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.    Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen e Departamentit të Administratës Publike, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure:

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Departamentit të Administratës Publike duke filluar nga data:
28/12/2018