Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administrates Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Integrimit, Koordinimit dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - kategoria: II-b

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për të dy procedurat (Lëvizje paralele, Ngritje në detyrë ) aplikohet në të njëjtën kohë!


1/5/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Lëvizje paralele


6/5/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Ngritje në detyrë   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

- Përgjegjës për përafrimin e legjislacionit për sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me aktet ligjore/nënligjore dhe STANAG-NATO, në fushën e mbrojtjes ose në kompetencë të Ministrit të Mbrojtjes;
- Përgjegjës për monitorimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin e implementimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të fushës së mbrojtjes që lidhen në emër të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave ose Ministrit të Mbrotjes;
- Përgjegjës për drejtimin e punës për përfaqësimin dhe negociimin për Ministrinë e Mbrojtjes, gjatë takimeve të punës të organizuara për përgatitjen e akteve ndërkombëtare dypalëshe apo shumëpalëshe;
- Mbikëqyr hartimin dhe përgatitjen e projekt-akteve ligjore dhe nënligjore për miratimin në parim, miratimin, aderimin apo ratifikimin e akteve ndërkombëtare të mësipërme në fushën e mbrojtjes;
- Ndjek të gjitha procedurat ligjore të nevojshme për nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të akteve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes;
- Studion dhe analizon gjendjen e akteve ndërkombëtare dypalëshe apo shumëpalëshe në fushën e mbrojtjes;
- Monitoron implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të fushës së mbrojtjes, nëpërmjet kontrollit dhe mbikëqyrjes së kontratave apo të çdo akti tjetër nënligjor të dalë në zbatim/implementim të këtyre marrëveshjeve.

1 lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a - Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b;
b - Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c - Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e hartimit dhe zbatimit të legjislacionit;
c - Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 1/5/2018

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 2/5/2018 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Departamenti i Administratës Publike për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

- Njohuritë mbi Ligjin nr. 8543, datë. 04.11.1999, “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe të personelit të saj”;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 9282, datë 30.09.2004, “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe shteteve të tjera pjesëmarrëse në partneritetin për paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10100, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10101, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10102, datë 26.03.2009, "Për ratifikimin e marrëveshjes mbi statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, përfaqësuesve kombëtarë dhe stafit ndërkombëtar";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10103, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10104, datë 26.03.2009, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin për statusin e shtabeve ushtarake ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10243, datë 04.03.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10283, datë 03.06.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e NATO-s për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10284, datë 03.06.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10300, datë 15.07.2010, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10330, datë 15.07.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të Qendrës së Përbashkët të Informacionit (Intelligence Fusion Centre-IFC)".

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

2 Ngritja ne detyre

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. Këtë informacion do ta merrni në faqen e Departamentit të Administratës Publike, duke filluar nga data 15/5/2018


Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
a - Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në kategorinë III-a ose III-a/1.
b - Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c - Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a - Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
b - Të kenë të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e hartimit dhe zbatimit të legjislacionit;
c - Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online

http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e ngritjes në detyrë duhet të bëhet brenda datës: 6/5/2018

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 15/5/2018 , Departamenti i Administratës Publike do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DAP, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 8543, datë. 04.11.1999, “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe të personelit të saj”;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 9282, datë 30.09.2004, “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe shteteve të tjera pjesëmarrëse në partneritetin për paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”;
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10100, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10101, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10102, datë 26.03.2009, "Për ratifikimin e marrëveshjes mbi statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, përfaqësuesve kombëtarë dhe stafit ndërkombëtar";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10103, datë 26.03.2009, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10104, datë 26.03.2009, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin për statusin e shtabeve ushtarake ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10243, datë 04.03.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10283, datë 03.06.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e NATO-s për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10284, datë 03.06.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10300, datë 15.07.2010, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik";
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 10330, datë 15.07.2010, "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të Qendrës së Përbashkët të Informacionit (Intelligence Fusion Centre-IFC)".

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, DAP do të njoftojë ata individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). Departamenti i Administratës Publike do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.    Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen e Departamentit të Administratës Publike, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure:

- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Departamentit të Administratës Publike duke filluar nga data:
15/5/2018