Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Arkiv - Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Adela Hodaj
  • Amantia Latifi
  • Arben Beqiraj
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.Vëmendje!! Duke filluar nga data 26.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e ngritjes në detyrë, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.