Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Planifikimit Rajonal dhe Vendor, në Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit të Territorit, në Ministrinë e Zhvillimit Urban - Kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Planifikimit Rajonal dhe Vendor, në Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit të Territorit, në Ministrinë e Zhvillimit Urban - Kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Infrastrukturës, në Drejtorinë e Shërbimeve Urbane dhe Strehimit, në Ministrinë e Zhvillimit Urban - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aldo Guri
 • Ardian Rakipi
 • Ardiona Memetaj
 • Arlinda Lera
 • Athemirilda Ylli
 • Eneolta Caushaj
 • Enida Dashja
 • Erina Hima
 • Ilva Gjuzi
 • Mirzeta Kashnica
 • Oriana Stefa
 • Rigena Marashi
 • Suela Dedja
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.7.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.7.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.