Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin Ligjor dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

 3. Specialist Finance dhe Burimeve Njerëzore, në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Shkollën Shqipëtare të Administratës Publike - Kategoria: IV-a

 4. Specialist (për burimet njerëzore) në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Departamentin Administrativ, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela Çullhaj
 • Anegla Guri
 • Anila Berbati
 • Anisa Mara
 • Arben Sula
 • Arjola Balliu
 • Besnik Tozaj
 • Blendi Skendo
 • Dorjan Braho
 • Edis Ibrahimi
 • Edmond Ksmi
 • Endri Gjorga
 • Gentjan Sallahu
 • Gilberta Cullhaj
 • Klaudia Sharka
 • Mimoza Selimi
 • Olgerta Pero
 • Suilda Grosha
 • Xhulia Karaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.7.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.