Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Administrimit të Regjistrit Kombëtar të Adresave, në Drejtorinë e Sistemeve Informatike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, në Ministrinë e Punëve të Brendshme - Kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Administrimit të Regjistrit Kombëtar të Adresave, në Drejtorinë e Sistemeve Informatike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, në Ministrinë e Punëve të Brendshme - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alban Mesi
 • Albi Luku
 • Blenard Dudi
 • Blerta Serjani
 • Denis Bushi
 • Eda Tabaku
 • Edlira Eltari
 • Emilian Bullari
 • Eni Lama
 • Eni Xhemali
 • Erdiola Bocova
 • Erjal Selamaj
 • Ersila Qeramixhiu
 • Esmeralda Broshka
 • Fatos Shehu
 • Gevi Ptrela
 • Julian Rrista
 • Kastriot Tema
 • Marilo Meta
 • Megelina Dajti
 • Robert Graci
 • Rogert Agalliu
 • Ronela Alvora
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.7.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.7.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.