Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (Jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve, në Departamentin e Administratës Publike - kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria: IV-a

 4. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë Juridike, në Autoritetin Rrugor Shqiptar- kategoria: IV-a

 5. Specialist ( Jurist) në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Abdyl Spahiu
 • Adela Gjevori
 • Albana Domi
 • Amarildo Zere
 • Anila Berbati
 • Anisa Sejdini
 • Anita Gjergji
 • Besmir Cani
 • Elona Berki
 • Fatbardh Vrioni
 • Genri Sharra
 • Gentjan Gazidedja
 • Gentjana Markokaj
 • Grid Gjojdeshi
 • Ilirjan Nerguti
 • Kodiana Kapllani
 • Lorena Hasa
 • Mariela Berliku
 • Miritan Muchasaj
 • Olta Molla
 • Pranvera Avdiu
 • Suela Methoxha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.