Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve, në Qendrën e Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Gjyliza Bregu
  • Holta Xhurxhi
  • Maringlen Ndoji
  • Stela Kadena
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.2.2021., ora 14:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu).

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.2.2021., ora 10:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)