Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit dhe Inspektimit të Zonave Bregdetare dhe Veprimtarive Turistike, në Agjencinë Rajonale të Bregdetit, Durrës - Kategoria: IV-a

  2. Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit dhe Inspektimit të Zonave Bregdetare dhe Veprimtarive Turistike, në Agjencinë Rajonale të Bregdetit, Lezhë - Kategoria: IV-a

  3. Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit dhe Inspektimit të Zonave Bregdetare dhe Veprimtarive Turistike, në Agjencinë Rajonale të Bregdetit, Sarandë - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Argen Skenderi
  • Erjona Bejko
  • Etleva Doraci
  • Fjoalda Rrokaj
  • Irena Osmënaj
  • Mikel Huta
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.1.2021., ora 13:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.1.2021., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë