Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Analizës dhe Kontabilitetit të të Ardhurave, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Lezhë - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Aleksandër Puci
  • Ardian Rada
  • Bekim Sela
  • Erblin Çemalli
  • Ingrit Gushta
  • Lulëzim Salaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.1.2021., ora 12:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2021., ora 10:00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë