Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit të Projekteve dhe Implementimit, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Menaxhimit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve-kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anisel Dana
 • Besjana Shala
 • Emiljano Alla
 • Eriona Bega
 • Ermira Osmanaj
 • Ervina Xhixha
 • Fjona Kurteshi
 • Hener Shanaj
 • Hygerta Hysaj
 • Ia Hasankolli
 • Klaudia Fero
 • Kristiana Kodra
 • Livja Kyçyku
 • Loriana Xhiani
 • Megi Mema
 • Megi Rrëçeku
 • Migena Ramçi
 • Mirela Vasil
 • Ornela Braçe
 • Ornela Marku
 • Romina Dake
 • Sonila Morina
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë