Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor i dytë në Sektorin e Zbatimit në Terren të Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Qendror), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anisel Dana
 • Arnold Kolleshi
 • Besjana Shala
 • Eklitona Kadiu
 • Emiljano Alla
 • Enea Ismaili
 • Enes Peza
 • Hener Shanaj
 • Kristiana Kodra
 • Lorela Agalliu
 • Marinela Dervishi
 • Mario Zyla
 • Ornela Braçe
 • Ornela Marku
 • Shezeina Rama
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.11.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë