Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist në Drejtorinë e Analizës dhe Regjistrave, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - Kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Geljada Llupo
  • Xhesjana Pepa
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 2.11.2020., ora 13:30, në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2020. Ora dhe vendi i zhvillimit të intervistës së strukturuar me gojë do të komunikohet në një moment të dytë.