Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Akreditimit të Sigurisë së Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit, në Drejtorinë e Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar - kategoria IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Sigurisë së Sistemeve dhe Mbrojtjes Kibernetike, në Drejtorinë e Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar - kategoria IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Sigurisë së Sistemeve dhe Mbrojtjes Kibernetike, në Drejtorinë e Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Elona Zyka
  • Greta Dosti
  • Robert Graci
  • Sofia Ismaili
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.10.2020., ora 13:30 , online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2020., ora 10:00 , online