Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alba Meleqi
 • Arnold Gjuzi
 • Ela Salla
 • Elton Laci
 • Iva Veseli
 • Klodiana Malaj
 • Leonard Skenderi
 • Merilda Veliu
 • Qerim Selishta
 • Ramazan Ajazi
 • Suela Haxhija
 • Xhulio Grembi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 8.7.2020., ora 10:00, online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.7.2020, ora 10:00 , online.