Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist në Drejtorinë e AFMIS, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Erlinda Gorezi
  • Megi Rrëçeku
  • Oltjan Hamza
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.7.2020, ora 10:00, online.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.7.2020, ora 10:00, online.