Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Drejtorinë e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alketa Broci
 • Alma Naska
 • Ana Shkreta
 • Arben Yzellari
 • Aurel Memushaj
 • Blandi Imeri
 • Donika Uka
 • Dorina Pjetri
 • Erina Bejo
 • Ermira Hajrullahi
 • Everest Dedja
 • Krios Tarka
 • Suela Haxhija
 • Suzana Cakciri
 • Valbona Dhaskali
 • Vilma Çuka
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.