Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Rregullimit të Tregut Farmaceutik dhe Pajisjeve Mjekësore, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Blerta Leka
  • Dorela Hasankolli
  • Eena Latifi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Rruga e Kavajës, nr. 1001,Tiranë.