Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë - kategoria III-b

 2. Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër- kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Agron Hasanaj
 • Alvina Gucaj
 • Amelita Xoxi
 • Athina Borova
 • Aurora Shurbani
 • Besmir Zaja
 • Besmira Verri
 • Dorina Pjetri
 • Eleni Elefteriu
 • Suzana Cakciri Cakciri
 • Tonin Margjokaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë