Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (finance) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Korçë - kategoria: IV-b

 2. Specialist (finance) në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Elbasan - kategoria: IV-b

 3. Specialist (finance) në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Fier - kategoria: IV-b

 4. Specialist (finance) në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Kukës - kategoria: IV-b

 5. Specialist (finance) në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Durrës - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Lorenc Rexho
 • Miradie Basha
 • Miranda Pasmaqi
 • Pilo Toto
 • Pol Milo
 • Spahi Muja
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.