Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist biotoksikolog (me grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Produkteve të Peshkut dhe Monitorimit të Molusqeve, në Departamentin e Mikrobiologjisë, Monitorimit të Ujërave dhe Cilësisë, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: III-b.

  2. Specialist kimist (me grada/tituj shkencorë) në Sektorin e Analizave të PMB dhe Monitorimit të Mbetjeve në Bimë, në Departamentin e Toksikologjisë dhe Monitorimit të Mbetjeve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Eljan Kasa
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë