Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Përgjegjës i Sektorit Juridik, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anila Berbati
 • Anisa Bali
 • Ardita Plloçi
 • Besnik Tozaj
 • Bora Vrenjo
 • Daorta Berdaj
 • Denis Veseli
 • Eduart Buzi
 • Edvin Gjata
 • Eris Qesja
 • Ersida Tice
 • Ilir Barjaba
 • Ilirjana Mertinaj
 • Rinelda Sinanaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.10.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.10.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë