Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Diplomacisë Publike dhe Diasporës, në Drejtorinë e Diplomacisë Ekonomike, Publike dhe Diasporës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Adela Xhafa
 • Albana Malçi
 • Albion Aliko
 • Anxhela Kalemi
 • Ardi Meçi
 • Brunilda Kaçori Dine
 • Ela Bregu
 • Emirjona Huti
 • Enea Babameto
 • Enida Çullhaj
 • Erdi Hoxhalli
 • Erion Prendi
 • Flutura Nikoçi
 • Ilirjana Topi
 • Ina Lame
 • Jetnor Zhaboli
 • Klestia Cekani
 • Manushaqe Rina
 • Miranda Hoxha
 • Rajmonda Beluli
 • Vilma Davidhi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.9.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.9.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.