Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Nr. 4 (Korçë), në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Bledar Agaraj
 • Bledar Bali
 • Dhurata Lumani
 • Eljan Kasa
 • Erald Kalemi
 • Erblin Marku
 • Gjyliza Bregu
 • Ilir Kasa
 • Mariola Ymeri
 • Markel Musa
 • Shqiponja Kraja
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.7.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.7.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.