Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Epidemiologjisë, Identifikimit dhe Regjistrimit, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aldi Zaimi
 • Aulona Luloj
 • Elvis Sinani
 • Fatime Sena
 • Festim Basha
 • Franc Fusha
 • Gerald Hala
 • Hazbi Merhadi
 • Karafil Ahmeti
 • Kristina Mako
 • Nikolin Ucaj
 • Rigersa Mustaj
 • Stela Muhameti
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.