Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. Specialist në Sektorin e Programeve të Zhvillimit të Krijimtarisë Artistike dhe Leximit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Kulturës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Ariola Prifti
  • Brunilde Gjipali
  • Eraldo Cani
  • Gerta Kazazi
  • Juljana Demiraj
  • Liman Qyra
  • Marinela Arapi
  • Sejdin Cekani
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.